Register Now
Login
Lost Password

Enter your email to reset your password.

Jakie są przedmioty w VII klasie, a jakie odchodzą?

Jakie są przedmioty w VII klasie, a jakie odchodzą?

Stając przed wyzwaniem nowego roku szkolnego, uczniowie i rodzice często zastanawiają się, jakie zmiany czekają ich w siódmej klasie. Jakie przedmioty są wprowadzane, a które znikają z planu lekcji? Jakie nowości wprowadzono w roku szkolnym 2023/2024? Odpowiedzi na te pytania są kluczowe dla zrozumienia i przygotowania się do nowego etapu edukacyjnego.

Nowości w programie nauczania klasy VII

W klasie VII uczniowie szkoły podstawowej stają przed nowymi wyzwaniami edukacyjnymi. Do programu nauczania dochodzą istotne przedmioty, które wprowadzają uczniów w bardziej zaawansowane obszary wiedzy. W porównaniu do klasy VI, uczniowie zaczynają uczyć się:

 • Drugiego języka obcego nowożytnego,
 • Chemii,
 • Fizyki,
 • Geografii,
 • Biologii,
 • Doradztwa zawodowego.

Z planu lekcji znika natomiast technika, co jest istotną zmianą w strukturze nauczania.

Nowość: język łaciński w ofercie edukacyjnej

Rok szkolny 2023/2024 przynosi także ciekawą nowość – możliwość nauki języka łacińskiego jako drugiego języka obcego. To wprowadzenie otwiera przed uczniami nowe perspektywy, w tym możliwość zdawania łaciny na egzaminie maturalnym począwszy od roku szkolnego 2026/2027.

Pełna lista przedmiotów w VII klasie

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie VII klasy będą mieli następujące przedmioty:

 • Język polski,
 • Matematyka,
 • Pierwszy język obcy nowożytny (najczęściej angielski),
 • Biologia,
 • Historia,
 • Muzyka,
 • Plastyka,
 • Wychowanie fizyczne (WF),
 • Informatyka,
 • Religia (lub etyka) – przedmiot nieobowiązkowy,
 • Zajęcia wychowawcze,
 • Geografia,
 • Chemia,
 • Fizyka,
 • Doradztwo zawodowe.

Ilość godzin poszczególnych przedmiotów

W klasie VII szkoły podstawowej, rozkład godzin prezentuje się następująco:

 • Język polski – 5 godzin tygodniowo,
 • Matematyka – 4 godziny,
 • Język obcy nowożytny – 3 godziny,
 • Biologia, muzyka, plastyka, informatyka, zajęcia wychowawcze – po 1 godzinie,
 • Historia – 2 godziny,
 • Wychowanie fizyczne – 4 godziny,
 • Religia (etyka) – 2 godziny (przedmiot nieobowiązkowy),
 • Nowe przedmioty w VII klasie:
  • Drugi język obcy nowożytny – 2 godziny,
  • Chemia – 2 godziny,
  • Fizyka – 2 godziny,
  • Geografia – 2 godziny,
  • Biologia – 2 godziny,
  • Doradztwo zawodowe – 10 godzin rocznie.

Rozpoczęcie nauki w klasie VII to ważny moment w edukacyjnej drodze ucznia, który wiąże się z wprowadzeniem nowych przedmiotów i zakończeniem nauki innych. Zmiany te mają na celu poszerzenie wiedzy i kompetencji uczniów, przygotowując ich do dalszych etapów edukacji. Zrozumienie i przyswojenie tych nowych informacji pomoże uczniom i rodzicom lepiej przygotować się do nowego roku szkolnego, wykorzystując go jak najefektywniej.

Jakie przedmioty odchodzą w 7 klasie szkoły podstawowej?

Przejście do klasy siódmej oznacza nie tylko wprowadzenie nowych przedmiotów, ale także zakończenie nauki niektórych dotychczasowych. W klasie siódmej szkoły podstawowej uczniowie pożegnają się z zajęciami z muzyki i plastyki. To oznacza, że ostatni rok, w którym uczniowie będą oceniani z tych przedmiotów artystycznych, to właśnie siódma klasa.

Należy podkreślić, że choć muzyka i plastyka nie będą kontynuowane w klasie ósmej, to oceny z tych przedmiotów zdobyte w siódmej klasie będą miały wpływ na średnią ocen na świadectwie końcowym klasy ósmej. Jest to szczególnie istotne, gdyż średnia ocen ma znaczący wpływ na proces rekrutacji do szkół średnich. Dlatego też, pomimo że są to przedmioty artystyczne, które mogą wydawać się mniej istotne niż przedmioty główne, warto poświęcić im należytą uwagę i zaangażowanie, aby pozytywnie wpłynęły na końcowy sukces edukacyjny ucznia.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – Dz.U. z 2017, poz. 356 z późn. zm.

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – Dz.U. 2019 r. poz. 639 z późn. zm.