Register Now
Login
Lost Password

Enter your email to reset your password.

Jak rozwiązywać działania na ułamkach?

Jak rozwiązywać działania na ułamkach?

Ułamki reprezentują, ile części całości posiadasz, co czyni je przydatnymi do dokładnego mierzenia lub obliczania precyzyjnych wartości. Ułamki mogą być trudnym pojęciem do nauki, ponieważ mają specjalne terminy i zasady dotyczące ich stosowania w równaniach. Gdy już zrozumiesz składniki ułamka, przystąp do rozwiązywania problemów z dodawaniem i odejmowaniem ułamków. Kiedy nauczysz się dodawać i odejmować ułamki, będziesz mógł spróbować mnożenia i dzielenia ułamków.

Z czego składają się ułamki? – licznik i mianownik

ulamki-1

Ułamek to sposób wyrażenia części całości i składa się z dwóch części: licznika (liczby na górze) i mianownika (liczby na dole). Licznik wskazuje, ile mamy części, a mianownik – na ile części podzielono całość. Jeśli licznik jest mniejszy niż mianownik, to jest to ułamek właściwy. Jeśli licznik jest większy niż mianownik, to ułamek jest niewłaściwy. Na przykład w ułamku ½, 1 jest licznikiem, a 2 jest mianownikiem. Możesz również zapisywać ułamki w jednej linii, np. 4/5. Liczba po lewej stronie zawsze jest licznikiem, a liczba po prawej stronie jest mianownikiem.”

Skracanie ułamków

ulamki-2

Wiadomo, że ułamki są równe, jeśli licznik i mianownik zostaną pomnożone przez tę samą liczbę. Ułamki równe to ułamki o tej samej wartości, ale zapisane z różnymi licznikami i mianownikami. Jeśli chcesz utworzyć ułamek, który jest równoważny ułamkowi, który posiadasz, pomnóż licznik i mianownik przez tę samą liczbę i zapisz wynik jako nowy ułamek.
Na przykład, jeśli chcesz utworzyć ułamek równoważny ułamkowi 3/5, możesz pomnożyć obie liczby przez 2, aby utworzyć ułamek 6/10.
W prawdziwym przykładzie, jeśli masz 2 równe kawałki pizzy i przetniesz jeden z nich na pół, dwie połówki nadal będą miały taką samą objętość jak drugi pełny kawałek.

ulamki-3

Uprość ułamki, dzieląc licznik i mianownik przez wspólną wielokrotność. Wiele razy zostaniesz poproszony o zapisanie ułamka w najprostszych słowach. Jeśli w liczniku i mianowniku znajdują się większe liczby, poszukaj wspólnego czynnika, który dzieli każdą z nich. Podziel licznik i mianownik osobno przez znaleziony czynnik, aby zredukować ułamek do łatwiejszej do odczytania liczby.
Na przykład, jeśli masz ułamek 2/8, zarówno licznik, jak i mianownik są podzielne przez 2. Podziel każdą liczbę przez 2, aby uzyskać 2/8 = 1/4.

ulamki-4

Zamień ułamki niewłaściwe na liczby mieszane, jeśli licznik jest większy od mianownika. Ułamki niewłaściwe występują wtedy, gdy licznik jest większy niż mianownik. Aby uprościć ułamek niewłaściwy, podziel licznik przez mianownik, aby znaleźć liczbę całkowitą i resztę. Zapisz najpierw liczbę całkowitą, a następnie utwórz nowy ułamek, w którym licznik jest resztą, a mianownik jest taki sam.

  • Na przykład, jeśli chcesz uprościć 7/3, podziel 7 przez 3, aby uzyskać wynik 2 z resztą 1. Twoja nowa liczba mieszana będzie wyglądać jak 2 ⅓.

Wskazówka: Jeśli licznik i mianownik są sobie równe, zawsze można je uprościć do 1.

ulamki-5

Zamieniaj liczby mieszane na ułamki, gdy chcesz użyć ich w równaniach. Gdy chcesz użyć liczby mieszanej w równaniu, najłatwiej jest zamienić ją z powrotem na ułamek niewłaściwy, aby móc łatwo wykonać obliczenia matematyczne. Aby zamienić liczbę mieszaną z powrotem na ułamek, pomnóż liczbę całkowitą przez mianownik. Dodaj wynik do licznika, aby zakończyć równanie.
Na przykład, jeśli chcesz przekonwertować 5 ¾ na ułamek niewłaściwy, pomnóż 5 x 4 = 20. Dodaj 20 do licznika, aby otrzymać ułamek 23/4.


Dodawanie i odejmowanie ułamków

dodawanie ułamków krok 1

Dodaj lub odejmij tylko liczniki, jeśli mianowniki są takie same. Jeśli wartości wszystkich mianowników w równaniu są takie same, dodaj lub odejmij tylko liczniki. Przepisz równanie tak, aby liczniki były dodawane lub odejmowane w nawiasach nad mianownikiem. Rozwiąż równanie dla licznika i uprość ułamek, jeśli to możliwe.

Na przykład, jeśli chcesz rozwiązać równanie 3/5 + 1/5, przepisz równanie jako (3+1)/5 = 4/5.
Jeśli chcesz rozwiązać równanie 5/6 – 2/6, zapisz je jako (5-2)/6 = 3/6. Zarówno licznik, jak i mianownik są podzielne przez 3, więc możesz uprościć ułamek do 1/2.
Jeśli masz liczby mieszane, pamiętaj, aby najpierw zamienić je na ułamki niewłaściwe. Na przykład, jeśli chcesz rozwiązać równanie 2 ⅓ + 1 ⅓, przekształć liczby mieszane, aby ułamek wynosił 7/3 + 4/3. Zapisz równanie w postaci (7 + 4)/3 = 11/3. Następnie przekształć to równanie z powrotem na liczbę mieszaną, która będzie wynosić 3 ⅔.
Uwaga: Nigdy nie dodawaj ani nie odejmuj mianowników. Mianowniki reprezentują tylko liczbę części tworzących całość, podczas gdy licznik reprezentuje liczbę posiadanych części.

dodawanie ułamków krok 2

Znajdź wspólną wielokrotność mianowników, jeśli są różne. Wiele razy napotkasz problemy, w których mianowniki są różne. Aby rozwiązać zadanie, mianowniki muszą być takie same, w przeciwnym razie obliczenia zostaną wykonane nieprawidłowo. Wypisz wielokrotności każdego mianownika, aż znajdziesz taką, która będzie wspólna dla wszystkich liczb. Jeśli nadal nie możesz znaleźć wspólnej wielokrotności, pomnóż mianowniki razem, aby znaleźć wspólną wielokrotność.

Na przykład, jeśli chcesz rozwiązać zadanie 1/6 + 2/4, wypisz wielokrotności liczby 6 i 4.
Wielokrotności liczby 6: 0, 6, 12, 18…
Wielokrotności liczby 4: 0, 4, 8, 12, 16…
Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 6 i 4 jest 12.

dodawanie ułamków krok 3

Stwórz równoważne ułamki, aby mianowniki były takie same. Pomnóż licznik i mianownik pierwszego ułamka w równaniu przez wspólną wielokrotność, aby mianownik równał się wspólnej wielokrotności. Następnie zrób to samo dla drugiego ułamka w równaniu ze współczynnikiem, który sprawi, że jego mianownik będzie taki sam.

W przykładzie 1/6 + 2/4 pomnóż licznik i mianownik 1/6 przez 2, aby uzyskać 2/12. Następnie pomnóż obie liczby 2/4 przez 3, aby uzyskać 6/12. Przepisz równanie jako 2/12 + 6/12.

dodawanie ułamków krok 4

Rozwiąż równanie w zwykły sposób. Po uzyskaniu mianowników o tej samej wartości, dodaj liczniki do siebie, tak jak zwykle, aby uzyskać wynik. Jeśli możesz uprościć ułamek, zredukuj go do najniższych wyrazów.
Na przykład, zapisz 2/12 +6/12 jako (2+6)/12 = 8/12.
Uprość swój wynik, dzieląc licznik i mianownik przez 4, aby uzyskać ostateczny wynik ⅔.


Mnożenie ułamków

Mnożenie ułamków jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Główną zasadą jest pomnożenie licznika przez licznik oraz mianownika przez mianownik. Nie ma potrzeby doprowadzania ułamków do wspólnego mianownika przy mnożeniu. Każdy ułamek mnożymy oddzielnie, a następnie skracamy wynik, jeśli to możliwe.

mnożenie ułamków krok 1

Aby uzyskać iloczyn, należy osobno pomnożyć liczniki i mianowniki. Gdy chcesz pomnożyć ułamki, najpierw pomnóż ze sobą oba liczniki i zapisz wynik na górze. Następnie pomnóż ze sobą oba mianowniki i zapisz wynik na dole ułamka. Uprość wynik, jeśli możesz, aby była w najprostszych wyrażeniach.
Na przykład, jeśli chcesz rozwiązać zadanie 4/5 x 1/2, pomnóż liczniki przez 4 x 1 = 4.
Następnie pomnóż mianowniki przez 5 x 2 = 10.
Zapisz nowy ułamek 4/10 i uprość go, dzieląc licznik i mianownik przez 2, aby uzyskać ostateczną odpowiedź 2/5.
Innym przykładem jest zadanie 2 ½ x 3 ½ = 5/2 x 7/2 = (5 x 7)/(2 x 2) = 35/4 = 8 ¾.

mnożenie ułamków krok 2

Odwróć licznik i mianownik drugiego ułamka w zadaniu dzielenia. Kiedy dzielisz przez ułamek, w rzeczywistości używasz odwrotności drugiej liczby, która jest również znana jako odwrotność. Aby znaleźć odwrotność ułamka, wystarczy zamienić miejscami licznik i mianownik.
Na przykład, odwrotnością 3/8 jest 8/3.
Zamień liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy przed obliczeniem odwrotności. Na przykład, 2 ⅓ zamienia się na 7/3, a odwrotnością jest 3/7.


Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków może na początku wydawać się bardziej zawiłe, ale wystarczy zapamiętać jedną kluczową zasadę: dzielenie ułamka przez ułamek to to samo, co mnożenie przez odwrotność tego ułamka. Oznacza to, że dzieląc ½ przez ¾, faktycznie mnożymy ½ przez odwrotność ¾, czyli  ⁴ ⁄ ₃.

mnożenie ułamków krok 3

Pomnóż pierwszy ułamek przez odwrotność drugiego ułamka, aby znaleźć iloraz. Przestaw swoje pierwotne równanie jako problem mnożenia, ale zmień drugi ułamek na jego odwrotność. Pomnóż ze sobą liczniki, a następnie pomnóż mianowniki, aby znaleźć odpowiedź na problem. Uprość swój ułamek do najprostszych wyrażeń, jeśli to możliwe.
Na przykład, jeśli pierwotne zadanie brzmiało 3/8 ÷ 4/5, najpierw znajdź odwrotność 4/5, czyli 5/4.
Przepisz swoje zadanie jako mnożenie przez odwrotność: 3/8 x 5/4.
Pomnóż liczniki 3 x 5 = 15.
Pomnóż mianowniki ułamka 8 x 4 = 32.
Zapisz nowy ułamek 15/32.

Zastosowanie ułamków w obliczaniu stóp procentowych

Ułamki odgrywają istotną rolę w obliczaniu stóp procentowych, które są podstawą wielu operacji finansowych, takich jak kredyty, inwestycje czy oszczędności. Stopa procentowa często wyrażana jest jako ułamek, gdzie licznik reprezentuje roczny procent, a mianownik – bazę 100. Na przykład, stopa procentowa 5% rocznie jest reprezentowana jako ułamek 5/100.

Przykład zastosowania:

Załóżmy, że chcemy obliczyć odsetki roczne z lokaty o wartości 1000 zł przy rocznej stopie procentowej 5%. W tym przypadku, obliczenie odsetek wymaga użycia ułamka:

Odsetki = Kwota główna × Stopa procentowa
Odsetki = 1000 zł × 5/100
Odsetki = 50 zł